DSpace Repository

Perspectives of University-Industry technology transfer in African emerging economies: Evaluating the Nigerian scenario via a data envelopment approach

Show simple item record

dc.rights.license CC BY eng
dc.contributor.author Fadeyi, O. cze
dc.contributor.author Marešová, Petra cze
dc.contributor.author Štemberková, Růžena cze
dc.contributor.author Afolayan, M. cze
dc.contributor.author Adeoye, F. cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T21:01:50Z
dc.date.available 2020-06-07T21:01:50Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 2076-0760 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/346
dc.description.abstract All of Africa's emerging economies are faced with developmental challenges, which can be partly ameliorated using effective University-Industry technology transfer. While technology transfer remains at the infant stage, sparsely documented, and with no complex ongoing processes in many African societies, Universities in Africa are making efforts in University-Industry collaborations aimed at bringing significant improvements to the continent in a bid to drive national innovation and regional economic development. In this paper, we attempt to evaluate the progress made so far by Nigerian Universities in technological innovation transfer, in order to suggest ways for possible future progress. To do this, crucial technology transfer resource factors (inputs), namely, the number of linkage projects funded by the "African Research Council" (ARC), consortium membership of the University's technology transfer office, and the number of doctoral staff at the University's technology transfer office, were checked against a set of performance measures (number of executed licenses, amount of licensing royalty income, number of spin-offs created, and the number of spin-offs created with university equity), using data envelopment analysis and multiple regression, respectively. Results suggest that Universities that possess better resource factors reported higher outputs on most of the performance indicators applied. In addition, it was observed that Universities with greater ability to effectively transfer knowledge had higher technology commercialization performance and financial sustainability. The implication of these results is that Universities in Africa need to develop in line with the technology transfer resource (input) factors suggested within this study, as this is the way to go for better performance. © 2019 by the authors. eng
dc.format p. "Article number 286" eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher MDPI AG eng
dc.relation.ispartof Social Sciences, volume 8, issue: 10 eng
dc.subject Africa eng
dc.subject DEA eng
dc.subject Emerging economies eng
dc.subject Innovation eng
dc.subject Nigeria eng
dc.subject Technology transfer eng
dc.subject Afrika cze
dc.subject DEA cze
dc.subject Rozvíjející se ekonomiky cze
dc.subject Inovace cze
dc.subject Nigérie cze
dc.subject Technologický převod cze
dc.title Perspectives of University-Industry technology transfer in African emerging economies: Evaluating the Nigerian scenario via a data envelopment approach eng
dc.title.alternative Perspektivy transferu technologií univerzity a průmyslu v rozvíjejících se ekonomikách Afriky: Vyhodnocení nigerijského scénáře pomocí přístupu k datovým obalům cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43876069 eng
dc.identifier.doi 10.3390/socsci8100286 eng
dc.description.abstract-translated Všechny rozvíjející se ekonomiky Afriky čelí rozvojovým výzvám, které lze částečně zlepšit pomocí efektivního přenosu technologií mezi univerzitami a průmyslem. Zatímco přenos technologií zůstává v kojeneckém stadiu, řídce zdokumentovaný a v mnoha afrických společnostech nejsou složité probíhající procesy, univerzity v Africe vyvíjejí úsilí v rámci spolupráce mezi univerzitami a průmyslem s cílem přinést na kontinentu významná vylepšení ve snaze podpořit národní inovace a regionální hospodářský rozvoj. V tomto příspěvku se pokoušíme zhodnotit dosavadní pokrok nigerijských univerzit v přenosu technologických inovací s cílem navrhnout způsoby možného budoucího pokroku. K tomuto účelu jsou rozhodující faktory faktorů přenosu technologií (vstupy), jmenovitě počet projektů propojení financovaných „Africkou radou pro výzkum“ (ARC), členství v konsorciu v úřadu pro transfer technologií univerzity a počet doktorských pracovníků na univerzitě úřad pro transfer technologií, byl zkontrolován na základě souboru výkonnostních opatření (počet provedených licencí, výše licenčních poplatků, počet vytvořených spin-offů a počet spin-offů vytvořených pomocí vlastního kapitálu univerzity), pomocí analýzy datových obalů a více regrese, resp. Výsledky naznačují, že univerzity, které disponují lepšími zdrojovými faktory, vykazovaly vyšší výstupy pro většinu použitých výkonnostních ukazatelů. Kromě toho bylo zjištěno, že univerzity s větší schopností účinně předávat znalosti měly vyšší výkonnost komercializace technologií a finanční udržitelnost. Důsledkem těchto výsledků je, že univerzity v Africe se musí vyvíjet v souladu s faktory zdrojů vstupních technologií (vstupy) navrhovanými v této studii, protože to je způsob, jak jít za lepším výkonem. © 2019 autorů. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url https://www.mdpi.com/2076-0760/8/10/286 cze
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/2076-0760/8/10/286 eng
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account