DSpace Repository

Biodiversity in remnants of natural mountain forests under conservation-oriented management

Show simple item record

dc.rights.license CC BY eng
dc.contributor.author Horák, Jakub cze
dc.contributor.author Materna, Jan cze
dc.contributor.author Halda, Josef cze
dc.contributor.author Mladenovic, Strahinja cze
dc.contributor.author Bogusch, Petr cze
dc.contributor.author Pech, Pavel cze
dc.date.accessioned 2020-06-07T20:39:32Z
dc.date.available 2020-06-07T20:39:32Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 2045-2322 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/324
dc.description.abstract The structure of forests is an important stabilizing factor regarding ongoing global climate and land use change. Biodiverse mountain forests with natural structure are one of the ecosystems most endangered by these problems. We focused on the mountain forest islands of European beech (Fagus sylvatica) and their role in the natural distribution of organisms. The study area was situated in the oldest Czech national park, Krkonose (385 km(2)), which is the highest mountain ridge in the country. We studied multi-taxa (lichens, beetles and hymenopterans) responses to three hierarchical spatial levels of the environment: the topography was described by the elevation gradient; the patch structure was described by canopy openness, dead wood amounts, and Norway spruce (Picea abies) cover; and the tree level was described by species of the sampled tree and its diameter. Lichens preferred higher elevations, while insect groups responded conversely. Furthermore, insect groups were mainly influenced by the inner patch structure of beech islands. Lichens may be jeopardized due to the predicted future increase in temperatures, since they would need to shift toward higher altitudes. Insects may be mainly threatened in the future by land use changes (i.e., forest management) - as indicated by an interconnection of canopy openness and the amount of dead wood. eng
dc.format p. 1-10 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Nature Publishing Group eng
dc.relation.ispartof Scientific reports, volume 9, issue: January eng
dc.subject wood-dependent organisms eng
dc.subject dead wood eng
dc.subject saproxylic beetles eng
dc.subject climate-change eng
dc.subject species composition eng
dc.subject epiphytic lichens eng
dc.subject boreal forests eng
dc.subject diversity eng
dc.subject richness eng
dc.subject stands eng
dc.subject dřevní organismy cze
dc.subject mrtvé dřevo cze
dc.subject saproxyličtí brouci cze
dc.subject změna klimatu cze
dc.subject druhová rozmanitost cze
dc.subject epifytní lišejníky cze
dc.subject horské lesy cze
dc.subject diverzita cze
dc.subject bohatost cze
dc.title Biodiversity in remnants of natural mountain forests under conservation-oriented management eng
dc.title.alternative Biodiverzita ve zbytcích přírodních horských lesů pod ochranářským managementem cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43874805 eng
dc.identifier.doi 10.1038/s41598-018-35448-7 eng
dc.description.abstract-translated Struktura lesů je důležitým stabilizačním faktorem, pokud jde o pokračující globální změny klimatu a využívání půdy. Biodiverzní horské lesy s přirozenou strukturou jsou jedním z ekosystémů, které jsou těmito problémy nejvíce ohroženy. Zaměřili jsme se na horské lesní ostrovy evropského buku (Fagus sylvatica) a jejich úlohu při přirozené distribuci organismů. Studijní oblast byla umístěna v nejstarším českém národním parku, Krkonoších (385 km (2)), což je nejvyšší horský hřeben v zemi. Studovali jsme různé taxony (lišejníky, brouci a hymenoptéry) na tři hierarchické prostorové úrovně prostředí: topografie byla popsána výškovým gradientem; struktura náplasti byla popsána otevřeností baldachýnu, množstvím mrtvého dřeva a obalem smrku z Norska (Picea abies); a úroveň stromu byla popsána podle druhu vzorkovaného stromu a jeho průměru. Lišejníky upřednostňovaly vyšší výšky, zatímco hmyzové skupiny reagovaly naopak. Kromě toho byly hmyzové skupiny ovlivněny především vnitřní strukturou bukových ostrovů. Lišejníky mohou být ohroženy kvůli předpokládanému budoucímu zvýšení teplot, protože by se musely přesunout do vyšších nadmořských výšin. Hmyz může být v budoucnu převážně ohrožován změnami ve využívání půdy (tzn. Lesním hospodářstvím), jak je naznačeno vzájemným propojením otevřené klenby a množstvím mrtvého dřeva. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url https://www.nature.com/articles/s41598-018-35448-7.pdf cze
dc.relation.publisherversion https://www.nature.com/articles/s41598-018-35448-7.pdf eng
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account