DSpace Repository

Towards a Smart and Sustainable City with the Involvement of Public Participation-The Case of Wroclaw

Show simple item record

dc.rights.license CC BY eng
dc.contributor.author Bednarska-Olejniczak, Dorota cze
dc.contributor.author Olejniczak, Jaroslaw cze
dc.contributor.author Svobodová, Libuše cze
dc.date.accessioned 2020-06-05T12:51:50Z
dc.date.available 2020-06-05T12:51:50Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 2071-1050 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/316
dc.description.abstract The purpose of this article is to identify the directions and scope of inclusion of the residents' participation into the concept of city's sustainable development and the smart city concept, taking into account national and international conditions, on the basis of Wroclaw's practices in 1998-2018. Many researchers have emphasized the necessity of including residents' participation in both the smart city concept and the sustainable city development concept, but they do not focus on a coherent linking of these activities during evolution toward a sustainable smart city (SSC). The in-depth case study analysis considered, i.e., three subsequent Wroclaw development strategies (1998-2018) and implementation of the smart city concept in Wroclaw (2015-2018) with particular emphasis on the issue of public participation and sustainable development of the city. The results of study show that in the case of the developments in the activities of smart city and sustainable city development carried out by Wroclaw, it is possible to identify two different approaches to residents' participation in city activities. In Wroclaw, residents' participation' in the framework of the sustainable city development activities currently covers all theoretical levels of participation, while within the smart city activities it focuses mainly on the participatory budget and the limited use of ICT. The conducted research indicates that for the implementation of the SSC concept it would be important to integrate these approaches in order to ensure the full range of residents' participation in accordance with theoretical postulates. The conducted analysis therefore covers mostly unexplored area of research, which is important from the point of view of a city's evolution toward becoming a sustainable smart city. The conclusions from the research are also an empirical contribution to the analysis of the changes of cities towards SSC and indicate the need for further, extended research on the undertaken problem. eng
dc.format p. 1-33 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher MDPI-Molecular diversity preservation international eng
dc.relation.ispartof Sustainability, volume 11, issue: 2 eng
dc.subject city sustainable development eng
dc.subject smart city implementation concept eng
dc.subject residents' participation eng
dc.subject participatory budgeting eng
dc.subject Wroclaw 1998-2018 eng
dc.subject udržitelný rozvoj cze
dc.subject Koncepce implementace inteligentního města cze
dc.subject účast obyvatel cze
dc.subject participativní rozpočtování cze
dc.subject Wroclaw 1998-2018 cze
dc.title Towards a Smart and Sustainable City with the Involvement of Public Participation-The Case of Wroclaw eng
dc.title.alternative Směrem k inteligentnímu a udržitelnému městu se zapojením veřejné účasti - případová studie Wroclaw Směrem k inteligentnímu a udržitelnému městu se zapojením veřejné účasti - případ Vratislavi cze
dc.type article eng
dc.identifier.obd 43875532 eng
dc.identifier.wos 000457129900036 eng
dc.identifier.doi 10.3390/su11020332 eng
dc.description.abstract-translated Cílem článku je identifikovat směry a rozsah zahrnutí účasti obyvatel do konceptu udržitelného rozvoje města a konceptu inteligentního města, s přihlédnutím k národním a mezinárodním podmínkám, na základě praktik Wroclawi v letech 1998-2018. Mnoho vědců zdůraznilo nutnost zahrnout účast obyvatel do konceptu inteligentního města i konceptu udržitelného rozvoje města, ale nezaměřuje se na souvislé propojení těchto činností během vývoje směrem k udržitelnému inteligentnímu městu. Hloubková analýza případové studie byla zaměřena na tři následné strategie rozvoje města Wroclawi (1998–2018) a provádění koncepce inteligentního města ve Wroclawi (2015–2018) se zvláštním důrazem na otázku účasti veřejnosti a udržitelného rozvoje města. Výsledky studie ukazují, že v případě vývoje činností inteligentního města a udržitelného rozvoje města prováděného Wroclawí je možné identifikovat dva různé přístupy k účasti obyvatel na činnostech města. Ve Wroclawi „účast“ obyvatel v rámci aktivit udržitelného rozvoje města v současné době pokrývá všechny teoretické úrovně účasti, zatímco v rámci aktivit inteligentního města se zaměřuje hlavně na participativní rozpočet a omezené využívání ICT. Provedený výzkum naznačuje, že pro implementaci koncepce udržitelného smart city by bylo důležité tyto přístupy integrovat, aby byla zajištěna plná účast obyvatel v souladu s teoretickými postuláty. Provedená analýza proto pokrývá převážně neprobádanou oblast výzkumu, která je důležitá z hlediska vývoje města směrem k tomu, aby se stalo udržitelným inteligentním městem. Závěry výzkumu jsou také empirickým příspěvkem k analýze změn měst vůči udržitelným smart city a naznačují potřebu dalšího, rozšířeného výzkumu provedeného problému. cze
dc.publicationstatus postprint eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.source.url https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/332 cze
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/332 eng
dc.rights.access Open Access eng


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account