DSpace Repository

Paradox havranů jako ontologický problém

Show simple item record

dc.rights.license CC BY cze
dc.contributor.author Kocourek, David cze
dc.date.accessioned 2020-06-01T08:33:13Z
dc.date.available 2020-06-01T08:33:13Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 0046-385X cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12603/310
dc.description.abstract Text se zabývá takzvaným „paradoxem havranů“, který formuloval ve čtyřicátých letech dvacátého století C. G. Hempel a který problematizuje možnost konfirmace obecných hypotéz pozorováním konkrétních instancí daných hypotéz. Po stručném představení paradoxu a několika jeho možných řešení vycházejících z děl C. G. Hempela, K. R. Poppera a W. V. O. Quina autor nabídne vlastní analýzu paradoxu, která vychází z chápání hypotéz problematizovaných v paradoxu havranů ne jako popisujících obecné přírodní zákony, nýbrž jako vypovídajících pouze o existujících instancích daných hypotéz. Autor zastává názor, že při takovémto čtení paradoxu je možné se vyhnout problematickému závěru, pokud odmítneme ontologickou pozici zvanou „metafyzický realismus“. Odmítnutí metafyzického realismu totiž znemožní používání termínů jako „ne-černý“ nebo „ne-havran“ v procesu konfirmace – avšak právě tyto termíny jsou přitom nutné k tomu, aby paradox mohl vůbec vzniknout. cze
dc.format p. 571-581 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Infopress cze
dc.relation.ispartof Filozofia, volume 74, issue: 7 cze
dc.subject C. G. Hempel cze
dc.subject K. R. Popper cze
dc.subject Paradox havranů cze
dc.subject Problém indukce cze
dc.subject Realismus cze
dc.subject Relativismus cze
dc.subject W. V. O. Quine cze
dc.subject C. G. Hempel eng
dc.subject K. R. Popper eng
dc.subject Paradox of ravens eng
dc.subject Problem of induction eng
dc.subject Realism eng
dc.subject Relativism eng
dc.subject W. V. O. Quine eng
dc.title Paradox havranů jako ontologický problém cze
dc.title.alternative Paradox of Ravens as an Ontological Problem eng
dc.type article cze
dc.identifier.obd 43875400 cze
dc.identifier.doi 10.31577/filozofia.2019.74.7.5 cze
dc.description.abstract-translated The text focuses on the so called “paradox of ravens” formulated in the 1940s by C. G. Hempel, which challenges the possibility of confirming general hypotheses by observation of particular instances of these hypotheses. After a brief presentation of the paradox and some of the possible solutions of the paradox based on the works of C. G. Hempel, K. R. Popper and W. V. O. Quine, the author presents his own analysis of the paradox that is based on understanding hypotheses challenged by the paradox not as describing general natural laws, but as concerning merely actual instances of such hypotheses. The author claims that on this interpretation of the paradox it is possible to avoid the problematic conclusion if we abandon ontological position known as “metaphysical realism”, because refusing this position will disqualify the terms like “non-black” or “non-raven” from being applicable in the process of confirmation – and without these terms the paradox cannot even arise in the first place. eng
dc.publicationstatus postprint cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.source.url https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17340 cze
dc.relation.publisherversion https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17340 cze
dc.rights.access Open Access cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account